Gratis bezorging in NL en BE
Levering binnen 5-7 dagen
Grote voorraad
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Ik zoek naar…
Ik zoek naar…
Post Type Selectors
product
product_variation
shop_order
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Ik zoek naar…
Ik zoek naar…
Post Type Selectors
product
product_variation
shop_order

Privacybeleid

Beddenscout24 B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met Persoonsgegevens. Beddenscout24 B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot slechts enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Beddenscout24 B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANT ONS GEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Beddenscout24 B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden.
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen specifiek ten aanzien van het werkterrein van Beddenscout24 B.V.
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de opdracht zoals deze door u is aanvaard en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beddenscout24 B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Beddenscout24 B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Bovendien worden telefoongesprekken opgenomen voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS WERKNEMERS

Persoonsgegevens van werknemers worden door Beddenscout24 B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beddenscout24 B.V.. de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Salarisgegevens, Kopie ID, BSN-nummer, Bankgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden door Beddenscout24 B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het doorgeven van uw bestellingen aan de leverancier;
 • het communiceren over de (potentiële) overeenkomst van opdracht;
 • het verzorgen van de (financiële en loon) administratie;
 • het verzorgen van de fiscale aangifte(n).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BEWAARTERMIJN

Beddenscout24 B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen, alle personen die namens Beddenscout24 B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Indien niet anders in de wet is voorgeschreven kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. We hebben hiervoor bij Beddenscout24 B.V. een geschillenregeling ten aanzien van eventuele klachten, welke regeling wij u op verzoek zullen toezenden.

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Beddenscout24 B.V.
Zuiderweg 10
2289 BN Rijswijk
Telefoon: 085-048 24 24
E-mailadres: klantenservice@beddenscout24.nl

We gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld via uw gebruik van hun services. Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologieën.