Gratis bezorging in NL en BE
Levering binnen 5-7 dagen
Grote voorraad
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Ik zoek naar…
Ik zoek naar…
Post Type Selectors
product
product_variation
shop_order
Generic selectors
Alleen exacte overeenkomsten
Ik zoek naar…
Ik zoek naar…
Post Type Selectors
product
product_variation
shop_order

Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens
Handelsnaam: Beddenscout24 B.V.
KVK-nummer: 86068822
BTW-nummer: NL863850984B01

Contact
E-mail: info@beddenscout24.nl
Telefoon: +31 (0)85-048 24 24

Magazijn Adres
Marconiweg 11
2627 BA Delft

Voorbehoud

Kleuren op de afbeeldingen kunnen mogelijk afwijken van het daadwerkelijk product.
Garantie is alleen geldig met een bon of ander bewijs van aankoop.
Kosten van een verhuislift word niet door Beddenscout24 B.V. vergoed.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden van Beddenscout24 zijn toepasselijk op elk aanbod dat Beddenscout24 doet via haar website en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beddenscout24 en gebruiker. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beddenscout24 schriftelijk zijn aanvaard.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod binnen de in het aanbod gestelde termijn en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, waaronder betaling van de prijs van het aangeboden product of dienst middels de op de website opgenomen betaalfaciliteit.

Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beddenscout24 langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Beddenscout24 kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beddenscout24 op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een aanbod en speciale voorwaarden waaronder een product of dienst worden aangeboden zijn in het aanbod vermeld. Beddenscout24 behoudt zich het recht voor de duur van een aanbieding te verlengen dan wel te verkorten zonder voorafgaande aankondiging.

Vrijblijvend aanbod

Ieder aanbod dat op de website wordt gedaan in welke vorm dan ook geldt als een vrijblijvend aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten ten aanzien van de omschrijving van producten en diensten in het aanbod binden Beddenscout24 niet.

BTW

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn 1 jaar na datum afgifte te gebruiken en alleen indien deze tegelijk met de online bestelling op de website van een bepaalde aanbieding worden ingevoerd.

Betaling

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beddenscout24 te melden. In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Beddenscout24 behoudens wettelijke beperkingen, het recht om kosten voor incasso van de openstaande vordering in rekening te brengen.

Indien er sprake is van een schade of een probleem dient gebruiker dit te melden bij Beddenscout24 en is Beddenscout24 verplicht om het probleem te verhelpen, net zoals dat de klant verplicht is de betaling te voldoen.

Indien gebruiker, ondanks de gemaakte afspraken, niet kan of wil betalen bij levering dan wordt de boxspring retour genomen en worden de door Beddenscout24 gemaakte bezorgkosten in rekening gebracht.

Levering en montage

Wij leveren in heel Nederland (Met uitzondering van de Waddeneilanden) en België. Beddenscout 24 biedt gratis levering tot aan de 1e drempel aan bij aankoop van een of meerdere boxsprings. 

montagekosten voor vaste en opberg boxspring zijn € 49,95.
montagekosten voor elektrische boxsprings zijn € 74,95

Nadat u in de webwinkel uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u automatisch een e-mail met de bevestiging van de door u geplaatste bestelling. Beddenscout24 neemt contact met u op voor het inplannen van een afspraak.

Bezorging

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan Beddenscout24 kenbaar heeft gemaakt. Beddenscout24 zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Beddenscout24 zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Levering en schade

Beddenscout24 zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken dan wel opgenomen in het aanbod. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de gebruiker hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De gebruiker heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mocht u gebruik willen maken van onze montageservice, kan Beddenscout24 niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij het plaatsen of naar boven brengen van het bed. Dit is dus geheel op eigen risico.

Herroepingsrecht 

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor eigen rekening. Indien de gebruiker een bedrag betaald heeft, zal Beddenscout24 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de gebruiker zich richten naar de door Beddenscout24 bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Ontbinding

Bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de gebruiker. Laat ons tijdig schriftelijk weten dat u de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website Beddenscout24 in te vullen of door contact op te nemen met onze klantenservice. Het product dient ongebruikt, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Wanneer de consument heeft getekend voor goed ontvangst van de levering en toch iets vindt wat niet juist is, dient hij/zij dit binnen 5 werkdagen te melden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Beddenscout24 het bedrag dat de gebruiker betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontbinding, terugbetalen.

Annulering

Annulering betekent dat de koper schriftelijk aan de verkoper kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet meer zal nakomen. Annulering laat onverlet het recht van verkoper om volledige nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of schadevergoeding van koper te vorderen; Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door koper, is deze terstond een opeisbare schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het genoemde percentage is vaststaand tenzij de verkoper kan bewijzen dat de schade groter is, dan wel de koper aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de aflevering -of een deel ervan indien het een deellevering betreft- kan plaatsvinden. Bij annulering van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door verkoper, wordt door verkoper de mogelijkheid geboden aan koper om een vervangend alternatief product uit de collectie van de verkoper te verkrijgen tot een meerwaarde van 10% van de oorspronkelijk koopprijs, zonder meerprijs.

Bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de gebruiker zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Beddenscout24 retourneren, conform de door Beddenscout24 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Retourneren

Bent u niet tevreden over uw aankoop? dan kunt uw aankoop retourneren onder bepaalde voorwaarden.

Retourneren

Als u aan de voorwaarden van de herroepingsrecht voldoet heeft u de mogelijkheid om de bestelde producten te retourneren. U heeft de volgende mogelijkheden:

De kosten voor het retour sturen op welke wijze dan ook is voor eigen rekening.

Als het product niet per post retour te zenden is, kunnen wij het product bij u retourhalen. De kosten hiervoor bedragen € 99,- en zijn voor uw rekening.

U kunt het product kosteloos inleveren in ons magazijn. (Neem hiervoor contact op met de klantenservice).

Zodra wij uw producten retour hebben ontvangen, verreken wij de eventuele retourkosten en montage kosten. Het resterende bedrag wordt binnen 10 werkdagen terug gestort.

Uitsluiting herroepingsrecht

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor de volgende producten:

 • Die door de gebruiker in gebruik genomen zijn
 • Die door gebruik beschadigd zijn
 • Als de product niet meer in de originele verpakking is.
 • Die door de gebruiker in gebruik zijn genomen en niet meer schoon zijn
 • Waarvan de gebruiker de originele aankoopfactuur niet meer kan overleggen
 • Die voor de gebruiker op maat zijn gemaakt of waarbij er maatwerk is verricht
 • Waarvan de gebruiker ervoor gekozen heeft voor een gedeeltelijke terugbetaling in het geval van schade. Deze keuze ligt bij de klant.

Garantiebepalingen

Beddenscout24 biedt standaard 2 jaar fabrieksgarantie garantie op het matras en 1 jaar op het frame. Indien een product een langere garantietermijn heeft dan staat dit altijd aangegeven op de productpagina. U heeft dan recht op een gratis reparatie of een nieuw product. Deze garantie is van kracht vanaf de datum van aankoop. Retourkosten voor producten die onder de garantie vallen zijn gratis. Indien een schade eerder al is afgekocht door een bedrag te vergoeden (die keuze ligt altijd bij u) vervalt uw garantie.

Om aanspraak te maken op garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U kunt aantonen dat u bij beddenscout24.nleen aankoop hebt gedaan.
 • U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies.

Omruilgarantie

 

Bij Beddenscout24 B.V. begrijpen we dat de juiste matraskeuze van essentieel belang is voor uw comfortabele nachtrust. We streven er voortdurend naar om hoogwaardige producten te leveren die aan uw verwachting voldoen. Als onderdeel van onze toewijding aan uw tevredenheid, bieden we een omruilgarantie voor los verkochte matrassen aan, onder bepaalde voorwaarden

Voorwaarden voor de omruilgarantie:

1. Alleen voor los verkochte matrassen: Deze omruilgarantie is uitsluitend van toepassing op matrassen die afzonderlijk zijn aangeschaft en niet zijn inbegrepen in een set met andere producten.

 1. Onbeschadigd en onvervuild: De matras die u wilt omruilen, moet in onbeschadigde staat verkeren en vrij zijn van elke vorm van vervuiling, inclusief maar niet beperkt tot vlekken, scheuren, geuren, of enige andere vorm van beschadiging.

  3. Het prijsverschil en transportkosten worden verrekend als u gebruik maakt van deze garantie.

  Houd er rekening mee dat deze omruilgarantie niet van toepassing is op matrassen die zijn beschadigd of vervuild, en dat de garantieperiode beperkt is tot 30 dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.

Kuilvorming

Kuilvorming kan na enkele weken via een natuurlijk proces in het matras ontstaan, wanneer de matras zich heeft aangepast aan het lichaam. Dit is een normaal proces. Het matras verliest hiermee geen ondersteuning of comfort. Garantie is enkel van toepassing bij kuilvorming van meer dan 3 cm. 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beddenscout24, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd. Bij Beddenscout24 ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beddenscout24 binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Mocht er niet tot een oplossing worden gekomen dan heeft u het recht om uw klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend voor zowel u als Beddenscout24. De kosten voor het voorleggen van een geschil dienen door de consument betaald te worden. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Disclaimer 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Beddenscout24 niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen. Bovendien wordt niet gegarandeerd dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Beddenscout24 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright 

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Beddenscout24 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beddenscout24, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen.